แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบอินเทอร์เน็ต กรมชลประทาน
*ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง
*ชื่อ
*นามสกุล
*ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
*นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
*รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
*ตำแหน่ง
*ระดับ
*สำนัก/กอง
*ส่วน/โครงการ
*กลุ่มงาน/ฝ่าย
*เบอร์โทรศัพท์
*อีเมล์ (E-mail)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 2468, 2952, 3333 (VoIP), 02-667-0952 (สายตรง) หรือโทรสาร. 3401 ต่อ 2972 (VoIP), 02-667-0972 (สายตรง)
หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ เมื่อท่านพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน ให้ผู้บังคับบัญชารับรอง และส่งให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อยืนยันการขอใช้บริการ